UNLEASH THE UNTOLD

Tag: ஹவுஸ் வொய்ஃப்

'நா ஹவுஸ் வொய்ஃப் தாங்க'

கல்யாணமே பெண்ணின் தேர்வாக இல்லாத போது, ‘ஹவுஸ் வொய்ஃப்’ என்பது மட்டும் அவள் தேர்வாக இருக்க முடியுமா? ஹவுஸ் வொய்ஃப்பாக இருக்கும் தோழிகளை, empathyயோடு பார்ப்போம்