UNLEASH THE UNTOLD

Tag: ரொக்கா

ரொக்கா உலகை மாற்றினாள்

இந்தப் படம் எனக்குப் பிடிக்க காரணம் என்னவென்றால், ROCCA எப்பொழுதும், எது நடந்தாலும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பாள்; அடுத்தவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத்தான் கொடுப்பாள்.