UNLEASH THE UNTOLD

Tag: World Book Day

A Thousand Splendid Suns- காலித் ஹொசைனி

இரு வேறு நிலைகளில் வாழ்ந்த இரு வேறு வயது பெண்கள் போர், அரசியல் சூழ்நிலைகளால் ஒற்றைப் புள்ளியில் இணைந்து, வாழ்வை எதிர்கொள்ளும் ஒரு அற்புதமான கதை.