UNLEASH THE UNTOLD

Tag: தன் பாலீர்ப்பு

தன்பாலீர்ப்பு கொண்ட விலங்குகள் உண்டா?

தன்பால் அல்லது இருபால் ஈர்ப்புப் பண்புகள் ஒரு இனத்தின் வலுவுக்கு (Fitness) உதவுகின்றன என்பதைத் தற்போதைய ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.