டீசர் கூட்டத்தில் மிஷேல் ஒபாமா

தங்கள் வயிற்றுப் பசி போக்க போராடிக் கொண்டே, கல்வியையும் இறுகப் பற்றியிருக்கும் குழந்தைகளின் மனத்துணிச்சலை நினைவு கூர்ந்தார் மிஷேல் ஒபாமா.